Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Handikappupplysningen

Lagar

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
LSS är en rättighetslag och innebär ett kompletterande stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Lagen innehåller tio särskilda stödinsatser som finns uppräknade i 9 §.
> Länk till lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Sveriges riksdag

Forum Funktionshinder har gjort en broschyr om LSS.  Där kan du läsa om lagen på ett enklare sätt.
> Här kan du beställa eller ladda ner Kort om LSS 

Assistansersättning/Socialförsäkringsbalken
Här finns bestämmelserna om rätten till assistansersättning.
> Länk till Socialförsäkringsbalken Assistansersättning,Sveriges riksdag

Socialtjänstlag - SOL
Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens verksamhet i din kommun. Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vissa delar i SOL riktar sig särskilt till dig som är funktionshindrad.
> Länk till socialtjänstlagen, Sveriges riksdag

Forum Funktionshinder har gjort en broschyr med kortfattad information om socialtjänstlagen i de delar som speciellt vänder sig till personer som har en funktionsnedsättning.
> Här kan du beställa eller ladda ner Kort om socialtjänstlagen

Hälso- och sjukvårdslag - HSL
I Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om landstingets generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård. I lagen står det bl a att landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.
> Länk till hälso- och sjukvårdslagen, Sveriges riksdag

Färdtjänstlag
I färdtjänstlagen kan du läsa om kommunens ansvar och skyldigheter att ordna färdtjänst. Där står också om vilka förutsättningar som gäller för att du ska få färdtjänst.
> Länk till lag om färdtjänst, Sveriges riksdag

Lag om Riksfärdtjänst
Lagen beskriver vad som gäller för att du ska beviljas en riksfärdtjänstresa det vill säga en resa utanför kommunens vanliga färdtjänstområde.
> Länk till lag om riksfärtjänst, Sveriges riksdag

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
> Länk till diskrimineringslagen, Sveriges riksdag

Lag om bostadsanpassning
Lagens ändamål är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
> Länk till lag om bostadsanpassningsbidrag, Sveriges riksdag 

Skollag
Skollagen omfattar utbildning från och med förskola till och med vuxenutbildning.
> Länk till skollag, Sveriges riksdag

Förvaltningslag
Lagen innehåller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden
> Länk till förvaltningslag, Sveriges riksdag


Dela på Facebook

Dela på Twitter